Publications


Junjappa

Gee.Sham paramashivayya

Hampi Parisarada stree Dyavagalu

Jaanapadiya Hamshagalu

Janapada Kosha

Jaanapada hamshagalu

Hampi Jaanapada


Vakkalara Samskruthi

Hampiya Karakushala kalegalu

Intangible Cultural Heritage of Hampi

Hakkipikki

Karnataka Budakattu3

Karnataka Budakattu2

Karnataka 
Budakattu

Hampiya avyaktha samskruthi

Girija Kalyana